Find din familieadvokat
Advokat Reinwald

Advokat Britt Reinwald

Ladegårdsvej 22
7100 Vejle
Tlf. 76 40 55 10Familieadvokaten i Vejle

Britt Reinwald er beskikket advokat af Justitsministeriet og har møderet for Højesteret.

Britt er uddannet fra Københavns Universitet i januar 2000 og har siden arbejdet i advokatbranchen.

I 2005 fik Britt møderet for Landsret og derefter fik hun møderet for Højesteret i 2011.

Under hele advokatkarrieren har Britt ført et utal af sager for Byret og Landsret, ligesom hun har ført sager for Højesteret både på skriftligt grundlag og ved personligt fremmøde for Højesteret med mundtlig procedure.

Britt er personligt udpeget til følgende 4 hverv:

1. Beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Kolding og Vestre Landsret

2. Antaget som fast værge af Familieretshuset

3. Udpeget af Ungdomskriminalitetsnævnet til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

4. Udpeget af Familieretshuset til at varetage borgeres interesser i sager om magtanvendelse

Særligt fokus for Britt har været familieretten gennem alle årene og Britt har ført et utal af sager i over 20 år om børns bopæl, samværet og forældremyndigheden, ligesom Britt har løst mange skilsmisse- og bodelingssager gennem årene.

Britts fokus har altid været børnene og derfor har Britt i mange år ved flere kommuner varetaget børnenes interesser i sager om tvangsanbringelse, bortadoption eller samværet under anbringelsen – hele tiden for at opnå det for barnet bedste. Det har også ført til, at Britt er blevet udnævnt til at varetage den unges interesser i sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Arbejdet indenfor strafferetten har primært været i sager om vold, straffesager med børn/unge involveret eller sager, hvor ofret har brug for en bistandsadvokat.

I 2021 tog Britt uddannelsen som Mediator pga. den store passion for at få løst sagerne på en for begge parter fornuftig og retfærdig måde – ikke mindst for at sikre børnenes rettigheder i familiesagerne. Britt har deltaget i et utal af sager om mægling for familiens bedste.

Britt har stor interesse i at hjælpe den enkelte person og derfor arbejder Britt også som værge og er udtaget af Familieretshuset som fast beskikket værge, ligesom hun beskikkes i sager om flytning uden samtykke eller sager om magtanvendelse.

Arveretslige forhold har altid haft Britts store interesse og derfor er hun ofte bobestyrer i dødsboer samt hjælper arvingerne med privat skifte af dødsboer. Hertil hører udarbejdelse af testamenter eller løsning af arveretslige konflikter, som Britt har stor erfaring i.

Gennem årene har Britt hjulpet mange med køb og salg af fast ejendom, uanset om det er købet af parcelhuset, af sommerhuset, familieoverdragelsen af ejendomme eller overdragelse af landbrug.

I dag arbejder Britt primært med følgende sagsområder:

1.Dødsboer og arveforhold, herunder testamenter

2.Strafferetssager som forsvarer eller bistandsadvokat

3.Sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet

4.Værgemål

5.Tvangsfjernelse og bortadoption

6.Børnebortførelsessager

7.Ankesager ved Landsret og Højesteret

8.Daglig ledelse af Advokat Reinwald


tilbage til søgning