Personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Danske Familieadvokater indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website danskefamilieadvokater.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af www.danskefamilieadvokater.dk foregår således anonymt.


Afhængig af producent afgiver brugerens webbrowser (f.eks. Internet Explorer eller Mozilla Firefox) ved forespørgsel/hentning af sider på www.danskefamilieadvokater.dk nogle generelle oplysninger til de servere, hvorpå www.danskeFamilieadvokater.dk er placeret. Oplysningerne omfatter bl.a. den IP-adresse, hvorfra brugeren går på internettet. Yderligere sender de fleste browsere oplysninger om fabrikat og version, så Danske Familieadvokaters hjemmeside kan returnere de sider, der bedst kan vises i den pågældende browser. Disse oplysninger er ikke personhenførbare.

 

Danske Familieadvokater genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.

 

Læs mere om vores brug af cookies

 

Dataansvar

Danske Familieadvokater tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt.

 

Vi har en intern persondatapolitik og en supplerende instrukser til vores bestyrelsesmedlemmer og sekretær, der sikrer, at vi behandler oplysninger om medlemmer, borgere og samarbejdspartnere sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen – herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven – samt at vi lever op til ”best practice” efter Datatilsynets anbefalinger.

 

Kontaktoplysninger

Danske Familieadvokater
c/o Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
Cvr.nr. 2824 8954

 

Telefon: +45 33 43 70 25
Mail: lpe@danskeadvokater.dk

 

Bestyrelsen for Danske Familieadvokater er overordnet ansvarlig for behandling af personoplysninger i Danske Familieadvokater, og alle bestyrelsesmedlemmer og sekretær har modtaget træning heri.


Vi sikrer fair og transparent behandling

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver os, f.eks. ved at sende en e-mail til os eller ved at bruge en af vores webformularer for tilmelding til nyhedsmails, kursustilmelding mv. I visse situationer får vi også dine oplysninger fra tredjemand, f.eks. din arbejdsgiver eller Advokatsamfundet, men vi opfylder altid oplysningspligten direkte over for dig.

 

Vi behandler personoplysningerne med henblik på at kunne besvare din henvendelse, behandle dit medlemskab eller gennemføre den aktivitet, som du har tilmeldt dig. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i EU og vil som minimum være underlagt tavshedspligt. Hvis tredjemand skal involveres i løsningen af en opgave, der indebærer behandling af dine personoplysninger, vil der være indgået en databehandleraftale med den pågældende tredjemand i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Du oplyses nærmere om den konkrete opbevaringsperiode i forbindelse med indsamlingen af oplysninger til det konkrete formål.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed


Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv.

 

Rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger


Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger i Danmark og i udlandet.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, som vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, af forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder mv.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

 

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke er opdaterede, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Danske Familieadvokater benytter ikke automatiserede afgørelser eller profilering.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.