Persondatapolitik

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Danske Familieadvokater, CVR-nr. 2824 8954 er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig vedrørende dit medlemskab af foreningen, og som vi modtager om dig i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter.

 

Vores adresse er c/o Danske Advokaters sekretariat, Vesterbrogade 32, 1620 København V

 

Vi kan kontaktes på mail lpe@danskeadvokater.dk eller på telefonnr. +45 33 43 70 25.

Foreningens formand, Anne Broksø, kan kontaktes på abr@ret-raad.dk.

 

Formålet med behandlingen og grundlaget herfor:
Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kunne behandle dit medlemskab og på at kunne opfylde foreningens formål, herunder at orientere dig om foreningsretlige aktiviteter (generalforsamlinger mv.) samt faglige arrangementer og fagligt nyt inden for foreningens vedtægtsbestemte formål.

 

Vi behandler som udgangspunkt personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforeningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Alle personoplysninger om dit medlemskab behandles fortroligt. Vi gør dog opmærksomme på, at vi på foreningens hjemmeside offentliggøre dit, navn, titel, arbejdssted og adresse, telefonnummer, e-mailadresse og billede.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Danske Familieadvokater vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlemskab.

 

Kategorier af oplysninger:
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, som du selv har givet os.

 

Deltager du i foreningens kurser og seminarer mv., der tæller med som obligatorisk efteruddannelse, videregiver vi oplysninger herom til Danske Advokater, med henblik på opbevaring af oplysningerne, så du senere kan dokumentere din kursusdeltagelse efter reglerne om obligatorisk efteruddannelse.

 

Modtagere af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke uden samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder markedsføring. De kontaktoplysninger, du har valgt at give os ved indmeldelsen, gøres dog tilgængelige for offentligheden på foreningens hjemmeside via funktionen ”Find advokat”.

 

Oplysninger om kursushistorik videregives til Danske Advokater, hvor oplysningerne vil fremgå af din profil på www.danskeadvokater.dk i 10 hele regnskabsår. Formålet med videregivelsen er at sikre, at advokater og advokatfuldmægtige har adgang til oplysningerne i hele den periode, hvor der er behov for det i forhold til at kunne indberette obligatorisk efteruddannelse til Advokatsamfundet.

 

Vi overlader dine oplysninger til Danske Advokater, der efter skriftlig aftale foretager foreningsadministration på foreningens vegne. Der er indgået skriftlig databehandleraftale i overensstemmelse med persondataforordningen om denne administration.

 

Bleau er leverandør på design og funktionalitet på foreningens hjemmeside og kan derfor tilgå og rette i medlemmernes oplysninger ved opdateringer mv. Der er indgået skriftlig databehandleraftale i overensstemmelse med persondataforordningen om denne administration.

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande
Vi overfører ikke dine oplysninger til dataansvarlige eller databehandlere i lande udenfor EU/EØS, uden at vi har sikret os, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter persondataforordningen.

Hvor stammer oplysningerne fra?


De oplysninger, vi behandler om dig, stammer fra dig selv.

 

Hvor længe gemmes oplysningerne?
Oplysningerne om dit medlemskab gemmes som udgangspunkt i 5 år efter din udmeldelse af foreningen af hensyn til bogføringslovens regler (kontingentmellemværende).
Oplysninger om kursushistorik, som er videregivet til Danske Advokater, gemmes i 10 hele regnskabsår, så der er adgang til oplysningerne i hele den periode, hvor der er behov for det i forhold til at kunne indberette obligatorisk efteruddannelse til Advokatsamfundet.

 

Dine rettigheder som registreret
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan f.eks. få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ved at logge ind på din personlige profil på www.danskeadvokater.dk.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret og pligt til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

Der er mange fordele ved at være en del af "familien"