Vedtægter

 

V E D T Æ G T E R
for
Danske Familieadvokater

 

1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Danske Familieadvokater.
1.2. Foreningens hjemsted er hos den i henhold til § 11 antagne administrator.

2. Foreningens formål

2.1. Danske Familieadvokaters formål er at fremme medlemmernes interesser inden for det familie- og arveretlige område bedst muligt ved bl.a.


Mission:
Danske Familieadvokater varetager medlemmernes interesser

Vision:
Alle advokater og advokatfuldmægtige med ekspertise inden for familie- og arveret er medlemmer af Danske Familieadvokater. Vores medlemmer er det naturlige førstevalg, når borgerne har behov for professionel rådgivning inden for familie- og arveret, og familieadvokaterne spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe tryghed for deres klienter. Det er Danske Familieadvokater, som medier, myndigheder, politikere, advokater og andre henvender sig til om familie- og arveret.

 

3. Medlemmer

3.1. a. Optagelse.
Som medlemmer kan optages advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder i en advokatvirksomhed. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens administrator.

Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, indmeldelsen sker i, dog kun ½ kontingent, hvis indmeldelsen sker efter 1. januar i regnskabsåret.


b. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens administrator senest den 31. maj. Der sker ingen refusion af forfaldent og betalt kontingent.


c. Eksklusion.

 1. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. litra a, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.
 2. Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, kan ekskluderes af bestyrelsen.
 3. Ydermere kan et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet gentagne gange groft tilsidesætter de advokatetiske regler eller på anden måde skader foreningens renomme.
 4. Bestrider det ekskluderede medlem inden 14 dage efter eksklusionen, at betingelserne for eksklusion er til stede, søges konflikten løst ved mediation. I så fald udpeger Mediationsinstituttet inden fire uger efter eksklusionen på det ekskluderede medlems foranledning og bekostning en mediator. Er der ikke efter mediationens afslutning opnået en løsning på konflikten, står eksklusionen ved magt, medmindre det ekskluderede medlem inden en måned efter eksklusionen indbringer sagen for domstolene.
 5. Indbringelse af eksklusionen for mediation og Retten har i overensstemmelse med punkt 4 har opsættende virkning.
   

4. Generalforsamling.

4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

4.3. Ændringer af foreningens vedtægter kan dog alene ske, såfremt mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.

4.4. Hvert medlem har een stemme. Et medlem kan kun modtage og stemme i henhold til een fuldmagt.

4.5. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

4.6. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

4.7. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

4.8. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
 

 

5. Ordinær generalforsamling.

5.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. november.


Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget med kontingentforslag for det kommende år samt godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende regnskabsår.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

5.2. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen elektronisk til medlemmerne på den til foreningen anmeldte adresse.

Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers og højst 12 ugers varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

5.3. Årsregnskab, budget og indkomne forslag udsendes elektronisk på foreningens ekstranet senest en uge før generalforsamlingen.

 

6. Ekstraordinær generalforsamling.
6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer til behandling af et angivet emne anmoder herom.

6.2. Indkaldelse skal ske som angivet i § 5 stk. 2.

6.3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

6.4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

 

7. Forslag.

7.1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på en ordinær generalforsamling.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

 

8. Dirigent og referat.

8.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

8.2. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, og dette underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes elektronisk senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

9. Bestyrelsen.

9.1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 6-9 medlemmer.

9.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

9.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

9.4. Måtte bestyrelsen i valgperioden blive mindre end seks medlemmer, kan bestyrelsen vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af nye medlemmer eller vælge at fortsætte indtil den kommende ordinære generalforsamling.

9.5. Bestyrelsen afgør selv, i hvilket omfang de valgte suppleanter inddrages i bestyrelsesarbejdet.

 

10. Bestyrelsens pligter.

10.1. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens arbejde og skal sørge for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab med foreningens midler.

10.2. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden så ofte, der er anledning hertil, eller når to bestyrelsesmedlemmer anmoder om dette.

10.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede.

10.4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

10.5. Bestyrelsen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

10.6. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, der som minimum skal indeholde regler for refusion af transportudgifter, øvrige udlæg og omkostninger til bestyrelsesmedlemmer.


11. Administrator.

11.1. Foreningens administration og drift af hjemmeside og/eller anden tilsvarende digital løsning varetages af en af bestyrelsen antaget samarbejdspartner, som ligeledes bistår bestyrelsen med gennemførelse af de af denne trufne beslutninger.

 

12. Tegningsret.

12.1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller én næstformand og et andet medlem af bestyrelsen.

 

13. Revisor.

13.1. Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

13.2. Revisor afgår hvert år, men kan genvælges.

13.3. Revisor skal påtegne bestyrelsens regnskab, der skal udfærdiges i overensstemmelse med god revisorskik.

 

14. Årsregnskabet.

14.1. Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

14.2. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

 

15. Hæftelse.

15.1. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

16. Opløsning.

16.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med samme majoritet som til en vedtægtsændring.

16.2. Generalforsamlingen udpeger en likvidator og bestemmer, hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
 

 

Vedtægterne blev godkendt på generalforsamlingen den 29. oktober 2022.