Fremtidsfuldmagter

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til at handle på egne vegne. Det kan f.eks. være, hvis du bliver ramt af demens eller anden alvorlig sygdom.

 

Med en fremtidsfuldmagt kan du vælge, hvem du ønsker skal kunne handle på dine vegne, herunder forvalte din økonomi og varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til dette. Samtidig kan du tilpasse fremtidsfuldmagten, så den stemmer nøjagtig overens med dine ønsker.

 

Du kan selv bestemme, hvem der skal være din fuldmægtig, og om der skal være mere end én. Du kan godt vælge f.eks. to, og så kan du vælge, om de skal være enige om alle beslutninger, eller om de skal kunne træffe beslutninger hver for sig.

 

Det er en betingelse, at fuldmægtigen er fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor fuldmagten træder i kraft. Det er endvidere en betingelse, at fuldmægtigen er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

 

Fremtidsfuldmagten skal anvendes i din interesse, og fuldmægtigen skal overholde de retningslinjer, du har angivet i fremtidsfuldmagten.

 

Fuldmægtigen må ikke bruge fremtidsfuldmagten til at indgå aftaler med sig selv. Fuldmægtigen må heller ikke give gaver på dine vegne, medmindre du i fuldmagten har bestemt, at der kan gives bestemte gaver.

 

En fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret via Tinglysningsrettens hjemmeside, og den skal underskrives med fuldmagtsgiverens NemID. Efterfølgende skal den vedkendes for en notar og tinglyses i Personbogen for at være gyldig.

 

Fremtidsfuldmagten træder i kraft, når du f.eks. bliver ramt af demens, sygdom, ulykke eller lignende som gør, at du ikke længere kan varetage dine egne forhold.

 

Der skal i den forbindelse indgives anmodning til Familieretshuset om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. I den forbindelse skal der også indsendes en lægeerklæring. Du og din fuldmægtig kan begge bede Familieretshuset om at fuldmagten

bliver aktiveret.

 

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis du i stedet kommer under værgemål, og den ophører automatisk ved din død.
 

Ved at oprette et testamente, bestemmer du selv, hvem der skal arve hvad