Bobestyrerbehandling 

Bobestyrerbehandling træder i kraft, hvis betingelserne for privat skifte ikke kan opfyldes. F.eks. hvis arvingerne ikke kan blive enige. Her vil Skifteretten udlevere boet til en bobestyrer. Bobestyreren vil typisk være en advokat udpeget af Skifteretten, eller en advokat, som den afdøde selv har udpeget i sit testamente.
 

Bobestyreren træffer alle afgørelser vedrørende bobehandlingen, men alle væsentlige beslutninger skal forelægges arvingerne, inden der træffes en afgørelse.
 

Ved bobestyrerbehandling indrykkes et proklama i Skifteretten, så eventuelle kreditorer kan anmelde deres krav. Anmelder de deres krav for sent – dvs. efter otte uger - mister de retten til betaling. Når fristen er udløbet, udarbejder bobestyreren den åbningsstatus, der viser oversigten over den afdødes aktiver og passiver på dødsdagen.
 

Fristen for valg af skæringsdag er 2-års-dagen for dødsfaldet. Boopgørelsen indeholder, foruden opgørelsen over boets aktiver og passiver samt indtægter og udgifter, også en beregning af den bo- og tillægsboafgift, der skal betales. På opgørelsen ses også fordelingen af arven mellem arvingerne. Boopgørelsen skal forelægges for arvingerne til godkendelse på et bomøde, som senest må finde sted to måneder efter skæringsdagen.

 

Det kan være en stor mundfuld selv at varetage boets deling